O projekcie

 

Projekt "Nowa Perspektywa” jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne na podstawie umowy podpisanej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu.

 

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 (36 Kobiet, 24 Mężczyzn) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie województwa dolnośląskiego do 30.11.2020 r.

 

Szczególnie zapraszamy:

  • Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
  • Osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub osoby z niepełnosprawnością sprzężoną ora zaburzeniami psychicznymi
  • Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub wykluczone społecznie zamieszkujące obszary objęte programem rewitalizacji

 

Okres realizacji projektu: od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2020 r.

Teren realizacji projektu: Całe województwo Dolnośląskie

 

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 18 osób

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 15 osób

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 12 osób

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 54 osoby

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności społecznej (z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami) -  21 osób

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności zatrudnieniowej (z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami) -  15 osób

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Script logo